Stypendium z NCN dla naszego doktoranta

Doktorant naszego zakładu, mgr Marcin Dziuba uzyskał finansowanie grantu pt. „Wpływ podwyższonej temperatury na cechy historii życia oraz dynamikę populacji i strukturę zgrupowań Daphnia spp.” w ramach programu NCN Etiuda 7. W ramach stypendium Marcin odbędzie 6-miesięczny staż w Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries w Berlinie. Podczas stażu Marcin będzie prowadził badania nad wpływem temperatury środowiska na interakcję DaphniaCaullerya mesnili pod opieką Profesor Justyny Wolińskiej.